Skip to main content

RODO

do przetwarzania danych osobowych – kontrahenci, klienci

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – kontrahenci, klienci

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: SZOTT Katarzyna Szott

ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa

adres e-mail: biuro@szott.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:Realizacji umowy/ zamówienia.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana przez Panią/Pana umowa.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 29 września 1994 r.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych:– umowy: na czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń;

– zamówienia: 5 lat od sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ma Pana/Pani prawo do:1.       dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.       ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.       przenoszenia danych,

4.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy/ zamówienia.
Pana/Pani dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

 

Nasi klienci