Skip to main content

Wymiana pionu w bloku – przepisy i regulacje

Nawet największa dbałość o instalację kanalizacyjną w budynku nie powstrzyma jej stopniowej degradacji. Dlatego co pewien czas konieczne jest przeprowadzenie poważnego remontu. Wymiana pionu w bloku to jednak skomplikowane i dość uciążliwe dla mieszkańców przedsięwzięcie. Co warto o nim wiedzieć pod kątem obowiązujących regulacji?

Wymiana pionów w bloku - przepisy

Po czyjej stronie leży wymiana pionu w bloku?

Piony kanalizacyjne w blokach mieszkalnych stanowią element współwłasności przymusowej. Ich prawidłowe funkcjonowanie leży w interesie wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z nich na zasadzie części wspólnych nieruchomości. Odpowiedzialność za ich utrzymanie spoczywa natomiast na administracji budynku, czyli wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkańcy z kolei mają obowiązek wpuszczenia do lokalu ekipy remontowej w celu dokonania niezbędnych prac w ramach nieruchomości wspólnej. Regulują to następujące akty prawne:

  • w przypadku spółdzielni mieszkaniowej – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.;
  • w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

Ponadto zwykle przepisy dotyczące remontów, napraw i kwestii takich jak wymiana pionów kanalizacyjnych czy wodnych są ustalane indywidualnie w regulaminie spółdzielni lub wspólnoty. Określa on np. zasady informowania mieszkańców o planowanych remontach czy ich finansowaniu.

Wymiana pionu na własny koszt – czy jest możliwa?

Wymiana pionu na własny koszt jest możliwa (np. przy okazji remontu mieszkania), ale tylko za zgodą spółdzielni lub wspólnoty. W praktyce mieszkańcy rzadko decydują się na taki krok, ze względu na poziom skomplikowania prac i konieczność poniesienia odpowiedzialności za ewentualne szkody (np. w przypadku niewłaściwego przeprowadzenia robót i powstania w związku z tym awarii).

Inną kwestią jest wymiana przyłączy, czyli rur łączących sprzęty łazienkowe i kuchenne z pionem. Zazwyczaj nie są one uważane za części wspólne, ponieważ znajdują się w mieszkaniu lokatora. W związku z tym wymiana pionu w bloku najczęściej nie obejmuje wymiany przyłączy. Najczęściej każdy z lokatorów może dokonać takich prac na własny koszt, np. przy okazji remontu  łazienki lub kuchni.

Jak wygląda wymiana pionów przez spółdzielnię? Przepisy i regulacje

Jak przebiega wymiana pionów przez spółdzielnię? Przepisy precyzują, że za organizację i realizację prac odpowiada spółdzielnia. Przygotowuje ona plan remontu uwzględniający szczegółowe daty poszczególnych etapów prac oraz ich zakres. Następnie udostępnia go wszystkim mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem. Lokatorzy muszą bowiem zapewnić dostęp do lokalu w wyznaczonym terminie – wymiana pionu w bloku wiąże się z koniecznością wejścia ekipy remontowej do każdego mieszkania. Należy mieć na uwadze, że prace zwykle trwają kilka dni (dokładny czas zależy od liczby pięter i indywidualnych czynników), co wiąże się z wyłączeniem pionu z użytku. W związku z tym wymiana pionu w bloku jest dość uciążliwa dla wszystkich mieszkańców.

Remont jest finansowany ze środków spółdzielni. Najczęściej środki pochodzą z funduszu remontowego stanowiącego jedną ze składowych czynszu administracyjnego. Czasami konieczne jest zaciągnięcie przez administrację kredytu na przeprowadzenie prac – wówczas fundusz remontowy służy do spłaty tego zobowiązania.

Co do zasady wymiana pionów w mieszkaniu własnościowym i w mieszkaniu spółdzielczym wyglądają tak samo. W praktyce cała procedura jest zbliżona. Jeśli jednak organem administracyjnym w bloku jest wspólnota, każdy z mieszkańców ma prawo głosu w sprawie podejmowanych przez nią decyzji – w tym dotyczących remontów takich jak wymiana pionu w bloku.

Może Cię również zainteresować: Renowacja rur żeliwnych czy wymiana? Które rozwiązanie wybrać i od czego to zależy?

Wymiana pionów w bloku – kto pokrywa koszty związane ze zniszczeniami w mieszkaniach?

Wymiana pionu w bloku to dość skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga od robotników dostania się do rur znajdujących się wewnątrz ścian budynku. Zwykle wiąże się to z poważnymi pracami polegającymi m.in. na skuwaniu kafelków, kuciu ścian, demontażu zabudów i rozmaitych urządzeń. Są one najczęściej prowadzone w łazienkach i kuchniach lokatorów i nierzadko wiążą się z powstawaniem szkód.

Jeśli więc miała miejsce wymiana pionów w bloku, kto pokrywa koszty naprawy wyrządzonych szkód, jeśli takie powstały? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich. A zatem co do zasady wspólnota lub spółdzielnia ma obowiązek doprowadzenia pomieszczeń, w których realizowane są prace, do pierwotnego stanu. Zatem jeśli wymiana pionu w bloku wiąże się z powstaniem szkód, to administracja powinna ponieść koszty ich naprawy. Warto jednak również sprawdzić, jak została określona ta kwestia w wewnętrznych regulacjach wspólnoty lub spółdzielni – to znaczy w regulaminie i uchwałach.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami lokatorzy mają obowiązek zostawić dostęp do pionów. Jeśli więc właściciel mieszkania we własnym zakresie zabuduje dostęp do rur, nie będzie mógł liczyć na żadną rekompensatę z tytułu demontażu tej zabudowy. W związku z tym coraz częściej zamiast inwazyjnej wymiany pionów stosuje się ich renowację.

Dziura w ścianie po przeprowadzeniu prac na pionie kanalizacyjnym
Wymiana pionu w bloku może powodować poważne uciążliwości i zniszczenia. Dlatego coraz częściej w zamian stosuje się renowację rur.

Wymiana pionu w bloku – odszkodowanie za zniszczenia w mieszkaniu

Czy można liczyć na rekompensatę finansową związaną ze stratami, jakie wywoła wymiana pionu w bloku? Odszkodowanie z polisy OC administracji budynku lub wykonawcy robót może być wypłacone w niektórych przypadkach. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązkiem mieszkańca jest zapewnienie ekipie remontowej dostępu do pionu. Jeśli uzyskanie tego dostępu wymaga np. skucia glazury czy kucia ścian, koszty ewentualnych napraw są najczęściej przerzucane na właściciela mieszkania. Lokatorzy mogą się jednak domagać zadośćuczynienia np. w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia prac.

Wymiana pionu w bloku – alternatywne metody

Wymiana pionu w bloku oraz związane z tym uciążliwości to nie jedyne rozwiązanie. Obecnie coraz częściej wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe decydują się na alternatywę, jaką jest renowacja rur.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Renowacja rur kanalizacyjnych – przegląd i porównanie dostępnych metod

Istnieje kilka metod, które mogą być stosowane w tym przypadku, ale najnowocześniejsza jest metoda natryskowa z użyciem polimeru. Nie wymaga ona odwiedzania każdego mieszkania – wystarczy dostęp do lokalu na najwyższej kondygnacji. Jest też znacznie szybsza – mieszkańcy nie mogą korzystać z pionów kanalizacyjnych zaledwie przez kilka godzin. Cały proces często jest również tańszy niż wymiana pionu kanalizacyjnego. Cena przeprowadzenia robót bywa wyższa, ale nie wiążą się one z żadnymi dodatkowymi kosztami w postaci doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed remontu.

Więcej informacji o nowoczesnej renowacji pionów znajdziecie Państwo na stronie: Renowacja rur kanalizacyjnych.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza nieinwazyjna metoda renowacji rur kanalizacyjnych  – zapraszamy do kontaktu! Chętnie opowiemy więcej o technologii ElastoFalke i przedstawimy bezpłatną wstępną wycenę w przypadku Państwa inwestycji.